Reglement

Reglement Badeendenrace Lionsclub Vathorst

Artikel 1, Organisatie
1. De Stichting Activiteiten Lionsclub Vathorst, gevestigd te Amersfoort, verder te noemen ‘de stichting’ organiseert onder haar verantwoordelijkheid de ‘Badeendenrace Vathorst’ op 8 juni 2024 en de daarvoor benodigde verkoop van loten; de stichting is gelieerd aan de Lionsclub Vathorst. De activiteit ‘Badeendenrace’  wordt uitgevoerd door de stichting met behulp van de leden van de genoemde Lionsclub.
2. De opbrengst van de activiteit wordt aangewend voor goede doelen. In 2024 gaat de opbrengst naar de Stichting Land in Zicht ten behoeve van de te ontwikkelen buitenspeel- en ontmoetingsplaats. 

Artikel 2, Voorschriften voor deelname
 1. Deelname aan de Badeendenrace staat open voor alle natuurlijke en rechtspersonen, doch deelname door minderjarigen alsmede beschikkingsonbevoegden geschiedt onder verantwoordelijkheid van zijn/haar/hun wettelijk vertegenwoordiger;
2. Degene die deelneemt aan de Badeendenrace is gebonden aan de bepalingen van dit reglement;
3. De Stichting niet aansprakelijk voor eventuele nadelen die voor een deelnemer voortvloeien uit het door hem/haar niet opvolgen van de in dit reglement vastgelegde voorschriften. Deelname geschiedt geheel voor eigen risico.

Artikel 3, Speelwijze
1. De deelnemer dient een genummerd lot (deelnamebewijs) te kopen bij de door de stichting daartoe onder haar verantwoordelijkheid ingeschakelde leden van de Lionsclub dan wel bij een door de Lionsclub georganiseerd (digitaal) uitgiftepunt van loten dan wel via de website http://badeendjesrace-vathorst.nl/
2. Elk lot geeft recht op deelname in de Badeendenrace door middel van een rubberen eendje met een nummer dat correspondeert met het nummer dat op het lot is vermeld;
3. De badeendenrace vindt plaats met 3000 badeendjes; bij verkoop van meer dan 3000 loten wordt doorgeteld. Dat betekent dat bij verkoop van meer dan 3000 loten er meer prijswinnaars kunnen zijn voor één winnend badeendje. Lotnummer 3001 wordt dat gekoppeld aan lotnummer 1, dus badeendje met het nummer 1; enzovoorts. Er volgt dan zowel een prijs voor lotnummer 1 als voor lotnummer 3001, als badeendje met nummer 1 als één van de prijswinnende badeendjes over de finish komt.
4. Alle eendjes die corresponderen met een verkocht lotnummer zullen op zaterdag 8 juni 2024 te water worden gelaten en de eerste eendjes die de finish bereiken – na een op het water afgelegde afstand binnen een parcours- hebben recht op een prijs; het aantal (eendjes met winnende) prijzen wordt nader bepaald.
5. Bij manipulatie of poging tot manipulatie van de eendjes of van de wedstrijd, onder welke vorm dan ook, zullen de betrokken deelnemers en desbetreffende eendjes van de wedstrijd en uitslag uitgesloten worden.
6. De organisatie heeft het recht om de eendjes die in het af te leggen wedstrijdtraject komen vast te zitten, uit de wedstrijd te nemen of op willekeurige wijze te herlanceren vanaf de plaats waar zij vast kwamen te zitten.
7. Het eerste eendje dat de finish bereikt, geeft recht op de eerste prijs, het eendje dat als tweede de finish bereikt krijgt recht op de tweede prijs en het derde eendje geeft recht op de derde prijs; enzovoort. En dat met inachtneming van hetgeen is vermeld bij lid 3, bij verkoop van meer dan 3000 badeendjes.
8. Elk eendje blijft eigendom van de stichting en de Lionsclub;
9. Degene die een winnend lot heeft gekocht heeft slechts recht op de aan het lot verbonden prijs en niet op het eendje zelve;
10. De organisatie heeft steeds het recht om éénzijdig te beslissen over wijzigingen aan het traject of het verloop van de wedstrijd, zonder dat het willekeurig karakter van de wedstrijd hierdoor in het gedrang wordt gebracht.
11. Elk lot geeft slechts recht op eenmaal deelname aan de Badeendenrace.

Artikel 4, Inleg
De inleg voor één lot bedraagt  €3,- , twee loten €6,-, drie €9,- etcetera.

Artikel 5, Winnende lotnummers
1. Er worden prijzen uitgegeven waarvan de uitslag correspondeert met de winnende uitslag van de Badeendenrace;
2. Uitsluitend lotnummers waarvan de inleg is betaald, kunnen prijswinnend zijn. De betaling van het lot is daarbij bepalend voor deelname;
3. De race vindt plaats in het openbaar onder toezicht van de door de stichting ingestelde wedstrijdcommissie.

Artikel 6, Prijzen pakket, bekendmaking
1. De nummers van de hoofdprijzen worden bekendgemaakt direct na de race. Alle prijswinnende nummers worden tevens gepubliceerd op http://badeendjesrace-vathorst.nl/ in de week na race.
2. De koper van een lot ontvangt per mail een bevestiging van de koop en een lotnummer, het deelnamebewijs. Als dat nummer overeenkomt met het nummer op een van de winnende eendjes dan geeft dat door middel van het overleggen van het deelnamebewijs recht op de prijs.
Tenzij anders bepaald, kan de prijs worden afgehaald bij de winkelier of het bedrijf die de prijs ter beschikking heeft gesteld. Bij het afhalen dient het deelnamebewijs (print of op telefoon zichtbare mail) getoond te worden; verder geldt dat bij het in ontvangst nemen van een prijs met een waarde hoger dan € 100,- een geldig legitimatiebewijs moet worden getoond. Prijzen kunnen worden afgehaald tot 30 september 2024. Informatie over de winnende loten en de prijzen worden vermeld op: http://badeendjesrace-vathorst.nl/
3. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd en alle rechten ter zake worden door de stichting voorbehouden. Reclames over het niet of verkeerd toekennen van een prijs – waaronder ook begrepen het toekennen van een prijs die niet bevalt dan wel waar technische problemen mee zijn behoudens normale garantie van de leverancier – worden niet in behandeling genomen.
4. In geval van afgelasting van de wedstrijd zullen de winnaars aangeduid worden middels lot-trekking door de wedstrijdcommissie.

Artikel 7, Privacy
1. Door deelname aan de wedstrijd geven de personen/entiteiten achter de winnende eendjes/lotnummers de organisatie toestemming om hun gegevens te publiceren in dag- en weekbladen, websites en andere media naar keuze van de organisatie en kenbaar te maken aan alle sponsors van de Badeendenrace Vathorst.
2. De personen/entiteiten achter de winnende eendjes verbinden er zich tevens toe vrijwillig hun medewerking te verlenen tot het nemen van fotomateriaal vóór en op het tijdstip van de overhandiging van hun prijs en bij afhaling van de te winnen prijs in aanwezigheid van de door de organisatie voor te dragen personen en ze verlenen hierbij het onherroepelijk recht aan de organisatie om hun afbeelding te gebruiken voor publicitaire doeleinden.
3. Door het meespelen met de Badeendenrace Vathorst wordt men geacht deze toestemming expliciet te hebben gegeven voor publicitaire doeleinden, tenzij men uitdrukkelijk vóór de race schriftelijk heeft aangegeven deze toestemming niet te verlenen.
4. Na 30 september 2024 worden de gegevens van de deelnemers aan de Badeendenrace Vathorst vernietigd.

Artikel 8, Aansprakelijkheid
1. Ten aanzien van deelnemers geldt dat voor het weg- of zoekraken van uw lot (deelnamebewijs), mededelingen aan of van de organisatie of anderszins, elke aansprakelijkheid wordt uitgesloten, evenals voor schade door strafbare handelingen van derden, zoals diefstal, cybercrime en dergelijke. Ook wordt geen aansprakelijkheid aanvaard door de stichting en de Lionsclub Vathorst voor het handelen van de personen die de stichting heeft ingeschakeld in het kader van de te houden Badeendenrace alsmede voor schade, direct of indirect veroorzaakt door buiten de invloedssfeer van de stichting en de Lionsclub liggende omstandigheden;
2. De stichting en Lionsclub zijn niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van derden bij de afgifte van de prijzen.

Artikel 9, Start en afgelasting
De start van de wedstrijd op genoemde datum is voorzien om 17:45 uur, doch de organisatie behoudt het recht voor om het tijdstip van de wedstrijd wijzigen, dan wel af te lasten, in functie van technische en/of organisatorische redenen dan wel omwille van weersomstandigheden of andere redenen van overmacht. In geval van afgelasting wordt verwezen naar artikel 6.4 van dit reglement.

Artikel 10, Belangenverstrengeling
Leden van Lionsclub Vathorst (inclusief eventuele kandidaat-leden) zijn uitgesloten van deelname aan deze wedstrijd, dit om elke schijn van belangenverstrengelling te vermijden.